Styrelse och församlingsföreståndare

Styrelsen, som består av nio ledamöter samt en representant från equmenia, träffas 4-5 gånger per termin. Styrelsen är ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs samt för de anställda i församlingen.

Styrelsen består av: 

 • Fredrik Wigell, ordförande
 • Anna-Karin Ragnarsson, vice ordförande
 • Marie Forsberg. sekreterare
 • Maria Utter Fredin, vice sekreterare
 • Sten Hallenrud, kassör
 • Anders Stålberg, vice kassör
 • Lars-Erik Larsson
 • Birger Gustafsson
 • Lina Marinder, representant från equmenia

 

 

Därutöver finns det en församlingsföreståndare som har i uppgift att handha den andliga vården av församlingen. 

Församlingsföreståndare: 

 • Tomas Arvidson

Vice Församlingsföreståndare: 

 • Sören Magnusson

Verksamhetsråd

Gudstjänster och övrig planering av verksamheten hanteras av ett verksamhetsråd som består av representanter från olika åldersgrupper. Har du tips på talare och sångare eller en aktivitet, kan du kontakta:

Tomas Arvidson

Trivselgrupp

De som är med i trivselgrupperna ansvarar för att kyrkan hålls ren och fin. De ansvarar även för att vara mötesvärd samt ordnar med serveringar i samband med gudstjänster. Vill du vara med i en trivselgrupp eller framföra något, kontakta Verna Liljegärd eller Kerstin Marinder. 


Krisgrupp

KRISGRUPPENS MÅLSÄTTNING ÄR

 • att ha en krismedveten beredskap inför oväntade allvarligare händelser (så som allvarligare olyckor och dödsfall)
 • att omhänderta de drabbade så effektivt och humant som möjligt
 • att motverka stress för de inblandade samt
 • att genom ett snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer

Krisgruppen arbetar under moralisk sekretess och du kan med fullt förtroende vända dig till dem som ingår i denna grupp.

Equmeniakyrkan Ljurhalla ska vara en naturlig mötesplats vid en krissituation.

Kontaktperson är: Sven-Olof Vårhall mobil 070-38 06 122