Joakim Gunnardo avtackas

Joakim Gunnardo avtackades den 30:e juni. Han har varit anställd som vikarie sedan slutet av förra året. Under sin tid i församlingen har Joakim arbetat halvtid i församlingen.

Som ny visstidsanställd pastor kommer Krister Johansson från Vårgårda. Han kommer att arbeta deltid från och med september månad.

Församlingen kommer att arbeta fram en profil samt annonsera efter en ny pastor så snart som möjligt. 

Kors,_Latinskt,_Nordisk_familjebok.png

Årsmöte 2013

Nårunga-Ljur missionsförsamling har haft sitt årsmöte i missionskyrkan. Mötet inleddes av församlingens ordförande Gun Vårhall och pastor Joakim Gunnardo hade en kort betraktelse under temat ”Vinstocken och grenarna”.

Årsmötesförhandlingarna leddes sedan av Sven-Olov Vårhall. Av årsberättelsen framgick att församlingen bedrivit en omfattande och varierad verksamhet. Församlingen har en målsättning som kan sammanfattas med orden: ”En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig och dig och världen. Församlingens uppgift har alltid varit att göra Jesus känd och trodd i bygden.”. Gun Vårhall tackade alla i församlingen som varit med att arbeta för dessa mål. Förutom de regelbundna söndagsgudstjänster har församlingen haft flera undervisnings- och musikgudstjänster samt besök av många olika talare och sångare. För övrigt kan nämnas konfirmationsundervisning tillsammans med Asklanda-Ornunga missionsförsamling, med vilka församlingen också haft gudstjänster under sommaren. Nårungakören är mycket aktiva och kompletteras av ungdomskören Ichtys och en barnkör. Missionsmuseet, Hjulet second hand, och vänförsamlingen i Ryazan är andra grenar i verksamheten. Ljurhalla SMU bedriver ett omfattande arbete med söndagsskola, scout och tonårsverksamhet. 

Medlemsantalet i församlingen har ökar något, främst genom att tio nya medlemmar välkomnats under året. Pia Tedefjord-Johansson är församlingens pastor och Lina Martinsson har varit ungdomsledare drygt halva året. För närvarande är Joakim Gunnardo anställd som vikarierande pastor..

Efter att verksamhetsberättelse uppläst hade Linda Sävenstrand och Sten Hallenrud en genomgång av årets ekonomirapport och av budget. Dessa godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ny styrelse valdes och består nu av: Gun Vårhall, ordf, Sten Hallenrud, Ingela Oscarsson, Eva-Britt Oscarsson, Anders Stålberg, Mikael Olsson-Tégélaar, Anna Kullberg, Christina Larsson samt Fredrik Wigell. 

Vidare informerades om de ledarval som gjorts vid SMU:s årsmöte innan ett stort antal funktionärer valdes till olika arbetsuppgifter. Flera speciella offergudstjänster för olika ändamål fastställdes och det informerades om att årets församlingshelg blir på Bobergsgården i augusti.

I slutet av årsmötet beslutades om att avsätta en del av församlingens medel till en särskild ”missionsfond”.Under en paus i förhandlingarna bjöds det på fika med ostfralla och kaka.

Vid söndagens gudstjänst predikade Joakim Gunnardo över när Jesus gick på vattnet och om Petrus tro och tvivel.. Bl.a påmindes vi om att Jesus alltid ger oss en ny chans och att vi därför inte ska känna oro utan tro på Gud och på den helige andes hjälp.
Under gudstjänsten sjöng Kristian Olsson ett flertal sånger, till eget pianoackomanjemang och församlingen deltog i lovsånger, ljuständning och bön. Gudsstjänsten leddes av Ingela Oscarsson.